WTA (World Technopolis Association – Hiệp Hội Đô thị Khoa học Thế giới) là một tổ chức quốc tế đa phương được thành lập với mục đích kết nối các tiến bộ khoa học kỹ thuật để hỗ trợ phát triển vùng/ khu vực ít phát triển hơn, tăng cường phát triển song phương, đa phương thông qua các hoạt động trao đổi và hợp tác giữa các thành phố khoa học cũng như đóng góp vào sự thịnh vượng chung của nhân loại thông qua các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

WTA hiện có 106 thành viên từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Khu vực Đông Nam Á có 4 quốc gia, 01 tỉnh tham gia trong tổ chức này gồm: Indonesia, Philippines, Malaysia, Cambodia (Học viện Hoàng gia Cambodia) và Bình Dương (Việt Nam).

Châu Mỹ

 

Châu Á

 

Trung Đông và Châu Phi

Châu Âu

 

Khu vực Thái Bình Dương

- 6 quốc gia

- 8 thành phố

- 2 viện, trường, tổ chức

- 8 quốc gia

- 21 tỉnh, thành phố

- 16 viện, trường, tổ chức

- 16 quốc gia

- 3 thành phố

- 20 viện, trường, tổ chức

- 12 quốc gia

- 13 thành phố

- 1 viện, trường, tổ chức

- 8 quốc gia

- 9 thành phố

- 7 viện, trường, tổ chức