Phiên họp thứ 11 của Đại hội đồng WTA, Diễn đàn Hiệu trưởng các trường Đại học WTA, Diễn đàn Thị trưởng WTA

Phiên họp toàn thể của Đại hội đồng, Phiên họp của Ban điều hành, Phiên họp của Tiểu ban vùng, Diễn đàn Thị trưởng WTA.

chi tiết

Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu năm 2018

Bài phát biểu chính, 3 phiên làm việc toàn thể, 4 phiên làm việc theo chủ đề và Hội nghị bàn tròn.

chi tiết

Hội chợ công nghệ cao

Triển lãm công nghệ, gặp gỡ doanh nghiệp, cuộc thi sáng kiến khởi nghiệp công nghệ cao.

chi tiết

Phiên họp thứ 11 của Đại hội đồng WTA, Diễn đàn Hiệu trưởng các trường Đại học WTA, Diễn đàn Thị trưởng WTA

Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu năm 2018

Hội chợ công nghệ cao