Chương trình chi tiết

Thời gian

Chương trình

10:00-10:05

Phát biểu khai mạc và chúc mừng cùa Chù tịch WTA ông HerTae Jeong, Chủ tịch WTA

10:05-10:15

Phát biểu

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh BD

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh BD

10:15-10:20

Giới thiệu đại biểu

10:20-10:50

Đề xuất được xem xét

10:50-11:20

Đề xuất được thảo luận

11:20-11:40

Xem xét và phê duyệt về kểt nạp thành viên mới

11:40-11:45

Tổng kết và bế mạc

11:45-12:00

Chụp hình và di chuyển sang khu vực ăn trưa (Phòng CTấng 1)

 

10:00 : 12:00
10 October
Phòng họp B, Tầng 1