Chương trình chi tiết

Thời gian

Chi tiết

13:00-13:10

Khai mạc và chào mừng

13:10-13:20

Phát biểu chào mừng

Phó chù tịch của mỗi tiểu bang khu vực

13:20-13:50

Giới thiệu và trao đổi tầm nhìn của WTA đến năm 2028

Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết cho mỗi tầm nhìn và chiến lược

13:50-14:20

Thảo luận về dự án hợp tác giữa các thành viên WTA trong khu vực

14:20-14:25

Tổng kết và bế mạc

14:25-14:30

Chụp hình lưu niệm

13:00 : 14:30
10 October
Phòng họp 1, Tầng 3