Chương trình chi tiết

Thời gian

Chi tiết

15:00-15:10

Khai mạc và chào mừng

15:10-15:20

Phát biểu chào mừng

Phó Chủ tịch của tiểu bang khu vực

15:20-15:50

Giới thiệu và trao đổi Tầm nhìn của WTA đến năm 2028

Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết cho mỗi tầm nhìn và chiến lược

15:50-16:20

Thảo luận về dự án hợp tác giữa các thành viên WTA trong khu vực

16:20-16:25

Tổng kết và bế mạc

16:25-16:30

Chụp hình lưu niệm
15:00 : 16:30
10 October
Phòng họp 2, Tầng 3