Chương trình chi tiết

Thời gian

Chi tiết

17:00-17:10

Khai mạc và chào mừng

17:10-17:20

Phát biểu đặc biệt

Phó chủ tịch của từng tiểu bang khu vực

17:20-17:50

Giới thiệu và trao đổi tầm nhìn của WTA đến năm 2028

Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết cho mỗi tầm nhìn và chiến lược

17:50-18:20

Thảo luận về dự án hợp tác giữa các thành viên WTA trong khu vực

18:20-18:25

Tổng kết và bế mạc

18:25-18:30

Chụp hình lưu niệm

17:00 : 18:30
10 October
Phòng họp 1, Tầng 3