Thời gian: 18:30 – 20:00, ngày 10.10

Địa điểm: Becamex Ballroom, Lầu 1, Khách sạn Becamex TP. Mới

  • Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
  • Phát biểu của Chủ tịch WTA
  • Khai tiệc
18:30 : 20:00
10 October
Khách sạn Becamex thành phố mới