Phiên I - Chiến lược phát triển hạ tầng đô thị TPTM

12:30~12:35

05′

Khai mạc và giới thiệu của diễn giả

12:35~12:55

20′

Phát biểu 1 :

12:55~13:15

20′

Phát biểu 2 : Juergen Pietsch

13:15~13:35

20’

Phát biểu 3 : Joe, Young-Tae

13:35~13:40

05’

Phát biểu khách mời 1 : Nguyen Do Dzung

13:40~13:45

05’

Phát biểu khách mơi2: Ngo-Viet Nam-Son

13:50~14:00

15’

Thảo luận nhóm và bế mạc

14:00~14:30

30’

Giải lao

 

12:30 : 14:00
11 October
Hội trường tầng 2