Phiên II - Thách thức và cơ hội cho năng lượng và môi trường bền vững

14:30~14:35

05′

Khai mạc và giới thiệu của diễn giả

14:35~14:50

15′

Phát biểu 1 : Dietwald Gruehn

14:50~15:05

15′

Phát biểu 2 : Herry Verhaar

15:05~15:20

15’

Phát biểu 3 : Sang-Ryong Cha

15:20~15:35

15’

Phát biểu 4 : Luc Moens

15:35~15:40

05’

Phát biểu khách mời 1 : Trần Quốc Tuấn

15:40~15:45

05’

Phát biểu khách mời 2 : Lê Hùng Anh

15:45~16:00

15’

Thảo luận nhóm và bế mạc

16:00~16:30

30’

Giải lao

14:30 : 16:00
11 October
Hội trường tầng 2