Phiên III - Nền tảng TPTM và xây dựng hệ sinh thái đổi mới

16:30~06:35

05′

Khai mạc và giới thiệu của diễn giả

16:35~16:55

20′

Phát biểu 1 : Sergio Arzeni

16:55~17:15

20′

Phát biểu 2 : Jun Yamashita

17:15~17:35

20’

Phát biểu 3 : Bùi Thế Duy

17:35~17:40

05’

Phát biểu 4 : Rob Van Gijzel

17:40~17:45

05’

Phát biểu khách mời 2 : Mai Thanh Phong

17:45~18:00

15’

Thảo luận nhóm và bế mạc

16:30 : 18:00
11 October
Hội trường tầng 2