Chương trình chi tiết:

Thời gian

Chi tiết

9:00-9:04

Khai mạc

9:04-9:07

Phát biểu của Chủ tịch WTA

9:07-9:10

Phát biểu của Chủ tịch UBND tinh Bình Dương

< Phiên 1 > Thành phố Thống minh - Cơ sơ Hạ tầng

9:10-9:25

Chia sẻ thực tiển - Emil Roc của Cluj-Napoca

9:25-9:50

Thảo luận

9:50-10:00

Giải lao

< Phiên 2 > Thành phố Thông minh - Năng lượng và Môi trường

10:00-10:15

Chia sẻ thực tiển - Jan Fritz Rettberg cùa Dortmund

10:15-10:40

Thảo luận

10:40-10:50

Giải lao

< Phiên 3 > Thành phố Thông minh - Công nghiệp

10:50-11:05

Chia sẻ thực tiển - bởi Fancisco Cuenca của Granada

11:05-11:30

Thảo luận

11:30-11:50

Trao thưởng về Chia sẻ thực tiển Diễn đàn Thị trưởng WTA

11:50-12:00

Bế mạc và chụp ảnh lưu niệm

 

09:00 : 12:00
12 October
Phòng họp B, Tầng 1