Chương trình chi tiết :

Thời gian

Chi tiết

13:00-13:05

Khai mạc và phát biếu cùa Chủ tịch WTA

13:05-13:10

Phát biểu của thành phố chủ trì

Chủ tịch UBND tình Bình Dương

13:10-13:20

Giới thiệu các thành viên WTA tham dự

13:20-13:35

Tổng giám đốc WTA báo cáo các chuyên đề thảo luận

13:35-13:50

Tóm tắt nội dung các Phiên họp tiểu ban khu vực

13:50-14:30

Thảo luận chuyên đề

14:30-14:50

Giới thiệu thành phố chủ trì tiếp theo cho Đại hội đồng WTA

14:50-14:55

Phát biểu bế mạc của Chù tịch WTA

14:55-15:00

Chụp ảnh lưu niệm

13:00 : 15:00
12 October
Phòng họp A, Tầng 1