Ngày 12/10 (ThứSáu) /10:00 -12:00

Phòng họp 2, Lầu 3, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm

Đơn vị tổ chức: Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ Chủ đề: Hệ thống đổi mới sáng tạo vùng và đô thị khoa học

10:00 : 12:00
12 October
Phòng họp 2, Tầng 3