Chương trinh chi tiết:

Thời gian

Chi tiết

15:00-15:05

Khai mạc và giới thiệu đại biểu

15:05-15:20

Chào mừng

- Her,Tae-Jeong, Chủ tịch WTA

- Michael Croft, Trưởng Đại diện văn phòng UNESCO Việt Nam -Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

1530-15:25

Tóm tắt phiên họp toàn thể 1

15:25-15:30

Tóm tắt phiên họp toàn thể 2

1530-15:35

Tóm tắt phiên họp toàn thề 3

1535-15:45

Tóm tắt các phiên chuyên đề A/B/C

15:45-15:50

Tóm tắt Diễn đàn đổi mới Sáng tạo toàn cầu 2018

15:50-16:30

Thảo luận về các nội dung thông cáo

1630-16:20

Thông qua và ký kết Bản thông cáo

16:50-17:00

Bế mạc và chụp ảnh lưu niệm
15:00 : 17:00
12 October
Phòng họp B, Tầng 1