Hội nghị doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ các đơn vị tham gia triển lãm thâm nhập vào thị trường quốc tế và phát triển việc giao lưu hợp tác kinh doanh giữa các thành viên WTA và công ty quốc tế tham gia triển lãm. Tất cả những người tham gia được khuyến khích tham gia vào các hoạt động trao đổi tương tác, kết nối giữa các thành viên.

Thời gian10:30 – 17:00, ngày 11.10; 10:00 - 12:00 ngày 12.10

Địa điểm: Phòng 4, 5 tầng 2, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

09:00 : 12:00
12 October
Phòng 5&6, tầng 3